תקנון

תקנון השימוש בפורטל הוליסטי – כאן

1. הוראות כלליות
1.1 תקנון זה בא לפרט את כללי הכניסה, השימוש, הגלישה, ההתנהגות וכן את הזכויות והחובות של השירות בפורטל העסקים בתכנים והאתרים שבתוכו (מיני סייט) www.holistican.co.il להלן ("הפורטל") כלפי משתמשיו וכלפי כל צד ג' אחר.
1.2 אישור המשתמש כי קרא את התקנון, מהווה ראיה חלוטה לכך שהמשתמש הבין את הכתוב בתקנון, והסכים הסכמה בלתי מסויגת להשתמש בפורטל, באתרים (מיני סייטים) שבתוכו ובתכנים שבו (חדשות, פורומים, נתונים, בידיעות, סקירות, כתבות, בתמונות, בטקסט, בקול, בווידיאו ובכל מידע אחר שיועמד לרשות הגולשים) על פי התנאים והכללים המפורטים בהסכם זה.
1.3 כל הנאמר בתקנון וחוזה שירות זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.4 הכניסה והשימוש בשירותי הפורטל, ההשתתפות והגלישה בפורטל או באתרים שבתוכו כפופים לכל התנאים המפורטים בתקנון זה ובהסכם ההתקשרות בין הצדדים.
1.5 כל זכויות היוצרים שייכים לבעלי הפורטל. המשתמש בשירותי הפורטל או באתרים שבתוכו אינו מורשה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, למסור לצד שלישי, למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל חומר או מוצר כלשהו במסגרת השירות, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של הנהלת הפורטל בכתב ומראש. (מנהלי/בעלי/מפעילי הפורטל כנזכר לעיל), ולהלן הינו "מר יונתן כהן" בעל הדומיין של הפורטל www.holistican.co.il
1.6 כתנאי לשימוש בשירותי הפורטל או באתרים שבתוכו מתחייב המשתמש שלא לעשות שימוש בפורטל ו/או בפרטי המידע, המוצרים, ו/או השירותים שמקורם בפורטל או באתרים שבתוכו, לכל מטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי תנאי תקנון זה.
1.7 חל איסור לעשות שימוש בשירות לכל פעילות עבריינית, בלתי חוקית, או כזו הבאה לפגוע בפורטל העסקים אתריו, מנהליו עובדיו, לקוחותיו ובשירותים שהפורטל מספק.
1.8 בעלי הפורטל ימנעו ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים (שלא במסגרת מסחרית), אלא במקרה בו בעלי הפורטל מצאו כי פעילותו של המשתמש בפורטל או באתרים שבתוכו מפרות את תנאי השימוש בו, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם יהיו מחויבים בעלי הפורטל לעשות כן על פי צו שיפוטי, או אם יעמדו בעלי הפורטל בפני איום שינקטו נגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש בפורטל או באתרים שבתוכו. במקרים אלו יהיו רשאים בעלי הפורטל למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
1.9 מובהר בזאת כי הפרטים האישיים שהמשתמש מוסר בעת ההרשמה / רכישה ישמרו במאגרי המידע של הפורטל. בעלי הפורטל רשאים להשתמש בפרטים שימסור המשתמש בפורטל או באתרים שבתוכו ובמידע שייאסף אודות דפוס השימוש בפורטל ובאתרים שבתוכו לצורך שיפור השירותים המוצעים בפורטל, ליצירת הקשר עם המשתמש או לצורך ניתוח נתונים ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.
1.10 בעלי הפורטל רשאים לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתם מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע בפורטל או באתרים שבתוכו ו/או בצד שלישי כלשהו, ובעל הפורטל רשאי למחוק תכנים אלו בכל עת, בהתאם לשיקול דעתו ובלי מתן הודעה מוקדמת.
1.11 זכויות היוצרים בפורטל או באתרים שבתוכו שמור למפעיל הפורטל בלבד. למפעיל הפורטל שמורה הזכות לשנות את תוכן הפורטל והאתרים שבתוכו, הצילומים, וכל פריט חזותי אחר.
1.12 אין להעתיק או לפרסם את דפי הפורטל או האתרים שבתוכו במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של מנהל הפורטל.
1.13 זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד הפורטל, לרבות עיצובו, תמונותיו, מוצריו, פרטי המפרסמים, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת בפורטל הייחודית והבלעדית למנהל הפורטל בלבד.
1.14 אסורה הצבת הפורטל או האתרים שבתוכו, או חלק מהם, בתוך אתר או פורטל אחר, או כחלק מאתר או פורטל אחר ללא הסכמת בעלי הפורטל מראש ובכתב.
1.15 כל ניסיון תביעה כדי לגרום נזק שלא ביושר לפעילותו התקינה של הפורטל. לפורטל, לבעליו, לעובדיו או לכל אורחיו או מפרסמיו, לבעלי אתר (מיני סייט), יהיה מחויב לשלם את כל ההוצאות הכרוכות פלוס 50.000 שקל בגין כל תביעה יחידנית.
1.16 אין להעלות לפורטל או לאתרים שבתוכו חומר פורנוגרפי או כל חומר שפוגע בחברה, גזע, מין או ברגשות הציבור. אין לנבל את הפה או לדבר דברי זימה אלימות רכילות ולשון הרע. יש לכבד את כל גולשי הפורטל באשר הם – אורחים לקוחות, מטפלים, נותני שירות, מפרסמים, קניינים וכל עובר אורח.
1.17 כל התכנים המצויים בפורטל ובאתרים שבתוכו, לרבות הנתונים, התמונות, המוצרים והמידע שהם מכילים, הם רכושו וקניינו הבלעדי של בעל האתר, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי בעלי הפורטל והאתרים שבתוכו כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של בעל הפורטל והאתרים שבתוכו או של צדדים שלישיים.
1.18 יש איסור חמור על משלוח דואר זבל (SPAM). בכל חשד שיתעורר יורד אותו האתר (מיני סייט) או אותו מאמר במיידית על ידי בעל הפורטל בלי לידע את בעל האתר עד לסיום בירור המקרה. הדבר אמור גם על תכנים , פרסומים, דפים וקישורים אשר ישלחו מתיבות דואר מורשות או לא מורשות מהפורטל ומחוצה לו.
1.19 מפעיל הפורטל והאתרים שבתוכו שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השימוש של המשתמש באתר או בפורטל על פי שיקול דעתו הבלעדי.
1.20 בעל האתר (מיני סייט) יהיה האחראי הבלעדי על התוכן שיוצג בשטח הפרסום שהשכיר ובעל הפורטל לא יישא בכל אחריות בגינם.
1.21 בעל הפורטל לא יישא בכל אחריות לתוכן המודעות, הודעות, פרסומים וכיוצא בזה שיפורסמו בפורטל ובאתרים שבתוכו, בפורומים או הבלוגים, וכל הסתמכות של המשתמש על פרטי תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים בפורטל או באתרים שבתוכו ו/או בקישורים המופיעים בהם נעשה על שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.


2. שירות טיפולים
2.1 הלקוח מבין ומסכים לכך, שבעל פורטל העסקים יקשר אותו, על פי דרישתו לנותני שירות העוסקים בטיפולים אלטרנטיביים ו/או טיפולים ברפואה משלימה, קוסמטיקה וכיוצא בזה והכול על פי המפורט בפורטל העסקים.
2.2 הלקוח מצהיר בזאת כי קרא את האמור בפורטל והאתרים שבתוכו לגבי סוג השירות אותו הוא מבקש לקבל, כמו כן הלקוח מסכים כי הנוסח בדבר מהות הטיפול או השירות כפי שהוא מופיע בפורטל ובאתרים שבתוכו, נכתב לצורכי אילוסטרציה בלבד ואין בו כדי לחייב את בעל פורטל העסקים לגבי אופן וסוג הטיפול אותו יקבל הלקוח ו/או כל חיוב אחר הנובע מההבדל בין הנוסח הכתוב בפורטל ובאתרים שבתוכו למתן השירות בפועל.
2.3 הלקוח מבין ומסכים כי בעל המקצוע שיבחר אחראי באופן בלעדי, לספק את השירותים המתוארים באתר האינטרנט שמושכר לו, בהקפדה וברמה מקצועית גבוהה, וליתן את השירות בהתאם להנחיות משרד הבריאות בעניין. לבעלי פורטל העסקים לא תהיה כל אחריות הנובעת מהתרשלותו של בעל המקצוע בעניין זה או בכל עניין אחר הכרוך בטיפול או שירות, והלקוח מוותר מראש על כל תביעה נגד בעל הפורטל בעניין זה ובכל עניין אחר.
2.4 הלקוח מבין ומסכים כי בעל המקצוע אחראי באופן בלעדי על שמירת רמת הגיינה גבוהה בעת מתן הטיפול. לבעל הפורטל לא תהיה כל אחריות הנובעת מהתרשלותו של בעל המקצוע בעניין זה או בכל עניין אחר הכרוך בטיפול או שירות, והלקוח מוותר מראש על כל תביעה נגד בעל הפורטל בעניין זה ובכל עניין אחר.
2.5 הלקוח מבין ומסכים כי בעל המקצוע אחראי לבדו ויישא בכל נזק אשר ייגרם לאדם או לרכוש, מחמת כל פעולה, רשלנות, מקרה אסון או כל גורם אחר הקשור בביצוע החוזה על ידו. לבעל הפורטל לא תהיה כל אחריות הנובעת מהתרשלותו של בעל המקצוע בעניין זה או בכל עניין אחר הכרוך בטיפול או שירות, והלקוח מוותר מראש על כל תביעה נגד בעל הפורטל בעניין זה ובכל עניין אחר.
2.6 הלקוח מבין ומסכים כי בעל המקצוע אחראי לבדו באחריות מלאה, בלעדית, ומוחלטת על פי דין בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות, מוות, נזק או הפסד, שיגרמו ללקוח, בשל מתן השירות או אי ביצוע השירות על פי סטנדרט מקצועי גבוה. לבעל הפורטל לא תהיה כל אחריות הנובעת מהתרשלותו של המטפל בעניין זה או בכל עניין אחר הכרוך בטיפול, והלקוח מוותר מראש על כל תביעה נגד בעל הפורטל בעניין זה ובכל עניין אחר.
2.7 הלקוח מתחייב לא להסב לאחר הסכם זה או כל חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעות מהסכם אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה בכתב ומראש של בעל פורטל העסקים.


3. פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר
3.1 בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות הפורטל יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים).
3.2 בעל הפורטל אינו אחראי לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, בעל הפורטל לא יהיה אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות בארץ במקרה של הקלדה שגויה של פרטים לרבות הפרטים האישיים של הרוכש, שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.
3.3 הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לבעלי הפורטל.
3.4 פרטי הפעולה בפורטל, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של בעל הפורטל. פרטים אלו לא יועברו על ידי בעל הפורטל לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.
3.5 בעל הפורטל יהא רשאי לשלוח למבצעי הפעולות, דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של בעל הפורטל אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.
3.6 מוסכם ומובהר בזאת כי במסגרת השימוש בממשק לניהול האתר (מיני סייט) שבתוך הפורטל יהיה על המשתמש לבחור סיסמה ושם משתמש. המשתמש הינו האחראי היחיד והבלעדי על שמירת הסודיות של הסיסמה והחשבון הנ"ל.
3.7 כמו כן המשתמש הינו האחראי הבלעדי על כל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון שלו המנוהל בפורטל. בעל הפורטל לא יישא באחריות לכל אובדן ו/או תקלה העלולה להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש של אדם אחר בסיסמה או בחשבון של המשתמש בפורטל, בין אם בידיעתו ובין אם לאו.
3.8 המשתמש מתחייב לפצות את בעל הפורטל, עובדיו, מנהליו, או מי מטעמו, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו, עקב הפרת תנאי השימוש.
3.9 המשתמש נותן בזאת את הסכמתו הבלתי מסויגת לקבל חומר פרסומי ו/או שיווקי מכל סוג שהוא, לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ו/או לפלאפון ו/או לכתובת מגוריו.


4. הנחות והטבות
4.1 במידה וירכוש הלקוח שירותים המוצעים לממכר בפורטל, יהיה זכאי להנחה בשיעור כפי שייקבע מעת לעת ע"י מנהל הפורטל.
4.2 הלקוח רשאי להשתתף בהשתלמויות ו/או בסדנאות אשר יערוך מפעיל הפורטל מעת לעת. הלקוח יהיה זכאי להנחה בשיעור כפי שייקבע מעת לעת ע"י מנהל הפורטל.


5. תשלום עבור השירותים
5.1 מוסכם בין הצדדים כי התמורה הנה בסכום קבוע וסופי וכוללת את שירות השכרת האתר (מיני סייט) או הפרסום בלבד, ואינה כוללת תשלום עבור שירותים נוספים.
5.2 התשלום עבור שירותי הפורטל יבוצעו מראש באמצעות כרטיס אשראי, ו/או העברה בנקאית, ו/או במזומן, ו/או בשיק ערוך לפקודת מנהל הפורטל, וזאת בטרם יינתן שירות כלשהוא.


6. סיום ההתקשרות
6.1 הלקוח יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הפורטל, בכל סיום מחזור פרסום.


7. רכישת מקוונת של השירותים המוצעים בפורטל
7.1 משתמש בפורטל אשר רוכש מוצרים באמצעות חנות הוליסטיק שופ, מצהיר ומתחייב כי קרא את התקנון בחנות ומסכים להוראותיו.
7.2 כל אדם בגיל 18 שנים, אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל, רשאי להשכיר שטח פרסום או אתר (מיני סייט) באמצעות הפורטל.
7.3 קבלת השירות (פרסום / (מיני סייט) אתר) יכובד בתנאי שניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
7.4 הזמנות בפורטל יתקבלו בקניה בכל סכום.
7.5 מחירי השירותים בפורטל, יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעל הפורטל.


8. תשלום בגין השירות
8.1 כל המחירים המוצגים בפורטל כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין שירות תגבה באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך למתן השירות ללקוח. אם על פי מדיניות בעלי הפורטל יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם ובכפוף לאישור חברת האשראי.


9. ביטול פעולות על ידי הרוכש
9.1 ניתן לבטל רכישת שירות תוך 7 יום מיום קבלת השירות, הביטול יעשה אך ורק בהודעה בכתב שתשלח ישירות אל בעל הפורטל, בדוא"ל ו/או בפקס כפי שאלו מופיעים בפורטל.
9.2 במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ - 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק. בנוסף יחויב הלקוח על סך 25 ש"ח עמלת ביטול בחברות האשראי.
9.3 בעל הפורטל יהא רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובלבד שימסור הודעה טלפונית ו/או מיסרון / (SMS) ו/או טלפון ללקוח על פי הנתונים אותם מסר הלקוח בעת הירשמו לפורטל,
9.4 מובהר בזאת כי במידה והנתונים אותם מסר המזמין אינם מדויקים ו/או שגויים, פטור בעל הפורטל מחובתו זו.


10. הגבלת אחריות
10.1 במידה והלקוח יהיה מעוניין להפסיק את קבלת השירות מהפורטל, זכאי הרוכש לפנות אל בעל הפורטל באמצעות הפקס ו/או כתובת הדוא"ל המופיעה בפורטל, ולהודיע על כך בכתב. מוסכם על הצדדים, כי בעל הפורטל יבדוק את התלונה, ויהא רשאי להציע שירות אחר או לזכות את הרוכש בסך התמורה ששולמה בגין אותו שירות, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

10.2 במידה וקיימת בעיה בפורטל, אתר (מיני סייט) יש לשלוח אותה בפקס או במייל כמו שמפורט בטופס צור קשר. אנחנו נטפל בבעיה בהקדם האפשרי. במידה ונתגלתה בעיה מורכבת מאוד, זמן הטיפול בבעיה יכול להגיע ל-עד 7 ימי עסקים.

10.3 חבות בעל הפורטל בכל עילה משפטית שהיא, בגין השירותים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על השירותים שהוזמנו ע"י הרוכש.


11. בעלות
11.1 בעל הפורטל יהא רשאי לסגור את הפורטל או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, בעל הפורטל יהא רשאי לשנות את תקנון הפורטל מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.


12. שירות לקוחות
12.1 לבירורים, הערות, הבהרות ושאלות ניתן לפנות אל מרכז שירות הלקוחות
של הוליסטי-כאן בימים א-ה בין השעות 09:00-17:00.
שליחת דוא"ל: info@holistican.co.il
באמצעות טופס צור קשר באתר.
טלפון: 050-605-605-5
פקס: 057-955-7200


13. זכויות יוצרים וקניין רוחני
13.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר זה לרבות התוכנה, בסיס הנתונים, הטקסטים, התיאורים, עיצוב הפורטל והאתרים שבתוכו, הקבצים הגרפיים, התמונות, וכל חומר אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, שמורים לבעל הפורטל.
13.2 אין להפיץ, לשכפל, להעתיק, למכור, לשדר, לפרסם, או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בכל או בחלק מתכניו של הפורטל, כולל מוצרים, תמונות, גרפיקה, תיאורים, עיצוב וכל דבר אחר המוצג בפורטל, אלה אם נתנה רשות כתובה וחתומה לכך בכתב ומראש ע"י בעל הפורטל בלבד.


14. בוררות
14.1 כל חילוקי הדעות בין הצדדים בקשר להסכם זה יובאו להכרעתו של בורר יחיד שעליו יסכימו הצדדים, תוך 14 יום מיום קבלת דרישה לבוררות שתפרט את טיב המחלוקת ואת הסעד המבוקש. בהעדר הסכמה כאמור, ימונה הבורר ע"י ראש לשכת עורכי הדין בירושלים.
14.2 הבורר יהיה קשור בדין המהותי אך לא יהיה קשור בדיני הראיות ובתקנות סדר הדין האזרחי. הבורר יהא מוסמך להוציא צווים זמניים, החלטות ביניים, פסקי דין חלקיים ופסקי דין של פשרה.
14.3 סעיף זה מהווה שטר בוררין בין הצדדים.
14.4 סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להוראות הסכם זה מסורה לבית המשפט בירושלים.


15. שונות
15.1 הימנעות מפעולה כלשהיא או מתן אורכה ע"י אחד הצדדים לצד השני, לא תיחשב כוויתור על זכויותיו או למתן הסכמה להפרת תנאי כלשהוא מתנאי הסכם זה.
15.2 הסכם זה מבטל כל מו"מ או הסכמה קודמת בין הצדדים, וכל שינוי ו/או הוספה על הוראות הסכם זה לא יעשה אלא במפורש, בכתב ובחתימת שני הצדדים.
15.3 סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית משפט המוסמך לכך בעיר ירושלים.
15.4 כתובת הלקוח ו/או רוכש השירות, לצורכי הסכם זה הינה הכתובת אותה נדרש הלקוח למלא בעת היכנסו לקטגוריית רכישת / השכרת או קבלת שירותים.
15.5 כל הודעה שתישלח בדואר רשום ללקוח, על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען תוך 72 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום.


הצהרת המטופל:
הריני מאשר כי קראתי את התקנון / הסכם המפורט לעיל, הבנתי אותו, ואני נותן את הסכמתי לפעול על פי הקבוע בו.
התקנון עודכן בתאריך 08/09/2011.

הרשמה למועדון חברים:
שתף -
הוסף למעודפים שתף ב google שתף ב LinkedIn שתף בטוויטר שתף בפייסבוק שלח לחבר Add this
תרגום -  עברית | אנגלית | צרפתית | ערבית | רוסית